Bestuursfilosofie

Bestuursfilosofie

Het College van Bestuur werkt vanuit de gedachte van beleidsvormend besturen. Deze gedachte sluit aan bij de bestuursfilosofie van Carver en vormt een opmaat naar een verdere uitwerking van het Rijnlands gedachtengoed.

Het geheel sluit aan op de Code Goed Bestuur.
In de bestuursfilosofie wordt een vijftal segmenten onderscheiden waarin door het CvB beleidsuitspraken worden geformuleerd. Het betreft:

A.    Beleidsuitspraken met betrekking tot het bestuurlijke proces
B.    Beleidsuitspraken met betrekking tot de missie, visie en kernwaarden
C.    Beleidsuitspraken met betrekking tot de relatie CvB schoolleider
D.    Beleidsuitspraken met betrekking tot de handelingsruimte van de schoolleider
E.    Beleidsuitspraken met betrekking tot de relatie CvB Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

In de preambule van de bestuursfilosofie wordt de relatie CvB Raad van Toezicht beschreven.

 
Downloads
Bestuursfilosofie
Rijnlands organiseren