Code Goed Bestuur

Code Goed Bestuur

De stichtingen OPSO en SPOOR onderschrijven de Code Goed Bestuur zoals deze in januari 2010 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad. Dit betekent dat binnen de beide stichtingen de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag zijn ondergebracht.
Daarbij is de functie van bestuur bij het College van Bestuur (statutair de bestuurder) berust (‘het schoolbestuur’ als bedoeld in deze code) en de functie van intern toezicht bij een raad van toezicht (‘het intern toezichtsorgaan’ als bedoeld in deze code) berust.


 
Downloads
» Code Goed Bestuur