Klachtenregeling

Alle scholen werken er aan dat u als ouders tevreden bent en vertrouwen kan hebben in de school en de begeleiding die uw kind geboden wordt. Dat neemt niet weg dat het kan voorkomen dat na onderling overleg zaken niet tot tevredenheid worden opgelost. Dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, een school kan profiteren van een klacht. De door u gegeven signalen kunnen de goede gang van zaken op de school ondersteunen.

Voor wie?

Voor alle scholen die onder het bevoegd gezag van OPSO of SPOOR vallen, is een klachtenregeling opgesteld. Zo weet u precies bij wie u terecht kunt met uw kwestie en waar u uw klacht kunt indienen. Dit geldt voor iedereen die een klacht mag indienen, te weten: leerlingen van 13 jaar en ouder, ouders/verzorgers, personeelsleden, vrijwilligers of leden van de schoolleiding.

 

Om welke klachten gaat het?

Grofweg zijn er twee soorten klachten;

  • Klachten die de schoolorganisatie betreffen, zoals begeleiding van  leerlingen, strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen of een beslissing of gedrag van iemand die verbonden is aan de school.
  • Klachten die met betrekking tot de persoonlijke integriteit gaan over machtsmisbruik in de vorm van agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie.

Welke weg kunt u volgen?

Bij school organisatorische zaken bespreekt u dergelijke problematiek in eerste instantie met de juiste persoon om wie het gaat. Vaak zal dat de leerkracht zijn. Wacht niet te lang met dit gesprek want iedereen is erbij gebaat dat een probleem met een kind  wordt uitgesproken. Maak een afspraak met degene die het betreft en bespreek in alle rust de kwestie om zodoende een oplossing te vinden  waar u beiden achterstaat.


Als zon gesprek echter niet tot het beoogde resultaat leidt dan kunt u, ook in geval van twijfel, naar de schoolleiding stappen. De afspraken die u maakt worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. Leidt deze stap ook niet tot tevredenheid dan kunt u contact opnemen met de schoolcontactpersoon.

 

Bij klachten m.b.t. persoonlijke integriteit kunt u kiezen voor de procedure zoals hiervoor, maar u kunt ernstige klachten ook rechtstreeks melden aan het bestuur of de externe vertrouwenspersoon. Melding over  een vermoeden van seksueel  misbruik door een personeelslid moet u rechtstreeks melden aan het bestuur dan wel aan de externe vertrouwenspersoon.
 

Elke school heeft een of meer schoolcontactpersonen de namen van deze personen kunt u terugvinden in de schoolgids. De schoolcontactpersoon gaat inhoudelijk niet in op de klacht, maar zal in overleg met u bepalen op welke manier uw klacht het beste kan worden behandeld.
De schoolcontactpersoon kan u bijvoorbeeld doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, het bestuur of de Landelijke klachtencommissie.

 

De externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van het bestuur en onderzoekt of er door bemiddeling een oplossing voor het probleem kan worden gevonden. Zo niet, dan zal de externe vertrouwenspersoon  de mogelijkheden aangeven volgens de klachtenregeling en begeleidt u  indien gewenst bij het indienen van een klacht of kan u doorverwijzen naar organisaties/ personen die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. De gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn mevrouw Heleen de Jong info@heleendejongadvies.nl


De volledige informatie kunt u vinden in de klachtenregeling OPSO en SPOOR en ligt ter inzage op de school. Ook kunt u deze downloaden of telefonisch opvragen via 0299-411270

 

OPSO en SPOOR zijn  aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie www.onderwijsgeschillen.nl
Postadres: Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon:  030 - 2809590


 

 
Downloads
Klachtenregeling OPSO
Klachtenregeling SPOOR