GMR

Iedere school is verplicht een Medezeggenschapsraad in te stellen. Indien een schoolbestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. In deze GMR zitten personeelsleden en ouders.
Zaken die schooloverstijgend zijn (ook wel bovenschools genoemd) worden voorgelegd aan de GMR. Door het recht van advies dan wel instemming geeft de GMR aan of zij het eens is met een door het bestuur voorgelegd besluit. Zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van de GMR heeft over bepaalde onderwerpen een eigen instemmings- en/of adviesrecht

De GMR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden onderwerpen behandeld die voor alle scholen onder een schoolbestuur van belang zijn.

De GMR heeft ook initiatiefrecht en kan ongevraagd ergens aandacht voor vragen of een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten die een GMR heeft staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) uit 2006.