Toezichtskader

De Raad van Toezicht is belast met:
  • het goedkeuren van de door de bestuurder op te stellen jaarlijkse begroting, jaarstukken, jaarverslag en jaarlijks bij te stellen strategisch meerjarenbeleidsplan van de stichting;
  • het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171 van de WPO;
  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen van de stichting;
  • het aanwijzen van een register accountant ter controle van de jaarstukken die daarover verslag uitbrengt aan de bestuurder en de Raad van Toezicht;
  • het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld onder a tot en met d in het jaarverslag.
De Raad van Toezicht is belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder, alsmede de vaststelling van de beloning en onkostenvergoeding van de bestuurder en diens vervanger.