Missie en visie

De samenwerkende GMR’en willen meewerken aan het beste openbaar onderwijs binnen de regio Waterland en Oostzaan, met als centrumgemeente Purmerend. De GMR draagt bij aan goed onderbouwd(e) en breed gedragen beleid en besluiten in het belang van alle leerlingen op scholen van de stichtingen SPOOR en OPSO.
De GMR wil dit bereiken vanuit een visie die is gebaseerd op de volgende pijlers: betrokkenheid – professionaliteit – kwaliteit – transparantie – samenwerking.

De GMR:
  • is een volwaardige gesprekspartner en draagt bij aan de beleidsvorming gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
  • speelt een actieve rol doordat zij op de hoogte is van ontwikkelingen, gebruik maakt van haar initiatiefrecht en zaken op de agenda zet;
  • is een zichtbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor de achterban van ouders en personeel, alsmede voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, om op die manier verbetering op allerlei terreinen mogelijk te maken, zowel binnen scholen als bestuur;
  • draagt bij aan en maakt onderdeel uit van een transparante organisatie waarbinnen openlijk en toegankelijk gecommuniceerd wordt;
  • spant zich in om het belang van medezeggenschap onder ouders en personeelsleden te bevorderen. In relatie tot het bestuur wil de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een professionele gesprekspartner zijn, waarbij inzicht en respect voor elkaars verantwoordelijkheden als uitgangspunten worden genomen. Een positief kritische oftewel constructieve interactie tussen GMR en bestuur draagt hieraan bij.

De GMR’en van de stichtingen SPOOR en OPSO staan en gaan samen voor een gemeenschappelijk doel!