Lid Raad van Toezicht

Gezocht Lid Raad van Toezicht OPSO/SPOOR

Profiel: Bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel (aandachtsgebied: financiŽn)

Organisatie
OPSO en SPOOR zijn stichtingen voor primair en speciaal openbaar onderwijs in de regio Zaanstreek / Waterland met 37 scholen en in totaal circa 8.000 leerlingen. Hiervan zijn 14 scholen gevestigd in Purmerend en 23 scholen in de regio. De stichtingen worden geleid en ondersteund als ťťn organisatie via personele unies, en zij verwachten in de loop van 2020 te fuseren tot Stichting OPSPOOR.†

OPSO/SPOOR, waar circa 750 medewerkers werken, beheert 38 gebouwen in acht gemeenten. De beide stichtingen zijn financieel gezond. De eindverantwoordelijkheid van de organisatie ligt bij het College van Bestuur, bestaande uit ťťn lid, ondersteund door het bestuursteam.

Er is de afgelopen jaren geÔnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs, de profilering en in de versterking van ICT. Dit heeft er mede toe geleid dat inmiddels alle scholen kwalitatief op orde zijn, waarbij het in stand houden en verder verbeteren van het kwaliteitsniveau een belangrijke opgave is.

Ontwikkeling
De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk. Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en toegankelijker; informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al die veranderingen is door te leren. Een kind doet dat de hele dag, zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst. OPSO/SPOOR ziet leerlingen dan ook als TOEKOMSTMAKERS. Op de scholen wordt uitgegaan van de mogelijkheden en talenten van elk kind.

EssentiŽle vaardigheden voor de toekomst zijn volgens OPSO/SPOOR:
 • creativiteit;
 • een onderzoekende en ondernemende houding;
 • samenwerking;
 • communicatie;
 • eigenaarschap.
Wat voor de leerlingen geldt, geldt ook voor alle medewerkers: de leerkracht/ondersteuner als TOEKOMSTMAKER. De kernwaarden van OPSO en SPOOR zijn: vertrouwen, verbinden en meesterschap. Daarbij is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van OPSO/SPOOR, bestaande uit vijf leden, fungeert als toezichthouder voor beide stichtingen. Vanwege het verstrijken van de tweede, en daarmee laatste termijn van ťťn lid, ontstaat een vacature met het profiel 'bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel, aandachtsgebied FinanciŽn'.

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op de besturing en op de algemene gang van zaken van de stichting.
Meer specifiek heeft de Raad tot taak toe te zien op de realisatie van de doelstellingen van de stichting en daarbij op:
 • het kwaliteitsbeleid;
 • de strategie en de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten;
 • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de kwaliteit van de horizontale dialoog (de dialoog met belanghebbenden);
 • het proces van financiŽle planning en control;
 • de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging.
Naar het bestuur heeft de Raad van Toezicht tot taak:
 • het als werkgever zorgdragen voor een goed functioneren (door benoeming, beoordeling en ontslag van voorzitter en/of lid van het College van Bestuur);
 • functioneren als klankbord en sparringpartner; de Raad van Toezicht kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
De Raad van Toezicht functioneert als een team. Dat betekent dat men binnen de Raad zo veel mogelijk als een eenheid opereert. In de Raad van Toezicht vullen de leden elkaar met hun specifieke deskundigheden aan.
Voor het totale team geldt het volgende profiel:
 • maatschappelijk heterogene samenstelling;
 • herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders;
 • binding met de regio;
 • leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken;
 • het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen en professionele achtergrond; dit aspect wordt jaarlijks door de raad geŽvalueerd.
Daarnaast is het van belang dat de volgende invalshoeken/kennisgebieden in de raad vertegenwoordigd zijn: financiŽn, verandermanagement/bestuurlijk, HRM, ondernemerschap, onderwijskundig, marketing/imago/ICT.

De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar, dit is exclusief studiedagen en werkbezoeken. Er wordt gewerkt met drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de begeleidingscommissie O2.
In de praktijk zal er de komende periode een intensievere inzet van de leden worden gevraagd in verband met de fusie van beide stichtingen OPSO en SPOOR en vanwege mogelijke intensivering van de samenwerking met kinderopvangorganisatie(s) (projectnaam O2). Minimaal tweemaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn.

De Raad van Toezicht werkt permanent aan de eigen ontwikkeling, zowel als team als individueel. Daartoe worden thema- en scholingsbijeenkomsten georganiseerd. De Raad van Toezicht is te kenschetsen als collegiaal, kritisch, goede onderlinge verhoudingen, met humor. De leden zijn moderne, actieve toezichthouders, die hun eigen rol vervullen, maar de ontwikkelingen in de organisatie met belangstelling volgen. Zij bezoeken onder andere scholen en wonen bijeenkomsten en congressen over het vakgebied bij. De governance code van de PO-Raad wordt onderschreven.

Het profiel
Door het aftreden van een lid ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht
met het profiel 'bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel, aandachtsgebied financiŽn'

Het lid dat in dit profiel wordt benoemd:
 • heeft kennis van de medezeggenschap in het onderwijs en is in staat de ontwikkelingen in het onderwijs vanuit het perspectief van leerlingen, ouders en personeel te volgen;
 • is in staat het organisatiebelang te behartigen met oog voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel.
Algemene eisen lid Raad van Toezicht
U bent in staat om kritisch-constructief toe te zien op het beleid van de organisatie en een klankbordfunctie te vervullen voor het college van bestuur.

Het lid dat wij zoeken:
 • heeft binding met de missie, ambitie en strategie van de organisaties, zoals geformuleerd in de meerjarenvisie en onderschrijft de beginselen van het openbaar onderwijs;
 • is volstrekt onafhankelijk ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht, de leden van het college van bestuur en heeft op generlei wijze een direct of indirect belang binnen de stichting;
 • heeft een brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en beschikt over een breed netwerk;
 • bezit aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten, opgedaan in grotere organisaties;
 • is als toezichthouder rolbewust en beschikt over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een grote onderwijsorganisatie;
 • is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • weet een goed evenwicht te bewaren tussen standvastigheid en flexibiliteit, is bereid tot concessies en consensus;
 • is kritisch, alert en kan risico's afwegen;
 • is een samenwerker en geeft en krijgt vertrouwen van de teamleden;
 • heeft een (pro)actieve houding en is vernieuwingsgezind.
Specifieke eisen lid met aandachtsgebied financiŽn:
 • aantoonbare ervaring als concern controller, accountant, financieel bestuurder of soortgelijke functie in een qua omvang gelijkwaardige organisatie;
 • kennis van financiŽle vraagstukken en bekostigingsmethodieken in het publieke domein, bij voorkeur in de onderwijssector;
 • ervaring als toezichthouder is een pre;
 • wonend in Noord-Holland of specifieke bekendheid met de regio is een pre.
Praktische informatie en procedure
Als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Op basis van de ingezonden brieven met curriculum vitae maakt de benoemingsadviescommissie een eerste keuze. Met deze kandidaten wordt een gesprek gevoerd. De gesprekken vinden naar verwachting plaats in de eerste helft van juli 2020.

Een digitaal assessment en een integriteitsscreening kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. Het digitaal assessment kan plaatsvinden na de eerste ronde en een eventuele screening geldt voor de kandidaat die wordt voorgedragen. Deze vacature betreft een bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).† Op basis van de goede samenwerking tussen de RvT en de GMR zal de RvT partner zijn in de procedure. De GMR zal de kandidaat voordragen aan de RvT. Goedkeuring van de benoeming door de gemeenteraad van Purmerend alsmede de wethouders in de SPOORRAAD is de laatste stap in de procedure.

Om de onafhankelijkheid van Raad van Toezicht leden te waarborgen is in de statuten en in de governance code van de PO-raad nader vastgelegd wie geen lid van de Raad van Toezicht kan zijn. De benoeming is voorzien per najaar 2020. De bezoldiging voor een lid Raad van Toezicht is gesteld op € 5.330,-- bruto per jaar, exclusief btw.

Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen via info.gmr@Opspoor.nl. Eventuele vragen kunt u eveneens mailen naar genoemd e-mailadres. We zien uw reactie graag uiterlijk 3 juli a.s. tegemoet. De gesprekken met selectiecommissie vinden plaats op 13 juli a.s. vanaf 14.00 uur.

Leerkrachten aan het woord

"OPSPOOR denkt mee en motiveert"

"Een lerende organisatie met daadkracht, voor mij fijn om voor te werken! Bij OPSPOOR wordt met ons meegedacht over welke kant het onderwijs op kan gaan. Je bent vrij om voorop te lopen en initiatief te tonen." - Medewerker van obs Wijdewormer