Copy
GMR Info – januari 2019
(verschijnt twee keer per jaar)
Is deze nieuwsbrief niet goed te zien? Bekijk hem in uw browser

Fusie op komst?


Het College van Bestuur (CvB) stuurt aan op een fusie tussen OPSO en SPOOR

De GMR’en hebben daarbij instemmingsrecht. Beide stichtingen werken al vele jaren nauw samen, maar van de in het verleden voorgestelde fusie is er nooit gekomen. Dit jaar – het streven is 31 december – wil het CvB alsnog komen tot een fusie. Het onderwijsteam van Van Doorne, een kantoor van advocaten, notarissen en fiscalisten, bereidt de fusie voor. Daarna moeten de GMR en RvT formeel instemmen. Vervolgens moeten ook de gemeenten akkoord gaan.

20 maart: Achterbanbijeenkomst

Save the date! Op woensdagavond 20 maart vindt alweer de achtste Achterbanbijeenkomst plaats voor ouders, personeelsleden en andere geïnteresseerden. Tijdens een Kennismarkt kunt u informatie verzamelen en vragen stellen over medezeggenschap, onderwijs, OPSPOOR en diverse andere actuele onderwerpen*. Hiervoor zijn onder andere de Raad van Toezicht, het bestuur en de GMR aanwezig. Vervolgens is er de verfrissende theatershow ‘Lastige Kinderen? Heb jij even geluk!’ van De Omdenkers. Zij brengen hun shows met veel humor en zetten hun publiek altijd aan het denken.
*Zijn er onderwerpen die u graag behandeld wilt zien en die interessant zijn voor een brede groep? Laat u het ons dan weten via info.gmr@opspoor.nl.

Actueel

Procedure benoeming RvT-leden
Op 3 januari is er tussen de GMR en de Raad van Toezicht (RvT) overeenstemming bereikt over de benoemingsprocedure voor nieuwe RvT-leden. IDe GMR wilde de bestaande afspraken graag herzien op basis van wetswijzigingen; volgens de Wet medezeggenschap heeft de OGMR een recht van bindende voordracht. Het volgende is afgesproken:

  1. Het aantal leden wordt teruggebracht tot vijf; er zijn nu twee vacatures.
  2. Eén vacature wordt ingevuld op bindende voordracht van de OGMR; de andere op voordracht van de RvT.
  3. Beide geledingen treden zoveel mogelijk gezamenlijk op, zowel bij het opstellen van de profielen als bij het laten benoemen door de gemeenteraden van de OPSPOOR-gemeenten.
Kwaliteit onderwijs
In september heeft de GMR uitgebreid gesproken over de resultaten van de cito-eindtoets; de resultaten gaven hiertoe aanleiding. Zowel de GMR als het CvB vinden dat er een kwaliteitsslag gemaakt moet worden. Het Transitieproces*, dat iedere vergadering op de agenda staat, moet hieraan bijdragen. Ook de RvT houdt een vinger aan de pols.
*Het Transitieproces zet in op een kwaliteitsverbete-ringsslag van het onderwijs, op basis van transitie-plannen die alle OPSPOOR-scholen hebben ingediend.

Onderzoek samenwerking SKOP
Aan het eind van vorig schooljaar werd bekend dat het CvB wil onderzoeken of een samenwerking met SKOP (Stichting Kinder Opvang Purmerend) mogelijk is per 1 januari 2020. Het CvB denkt dat een samenwerking – mogelijk zelfs een fusie – kansen biedt om te profiteren van elkaars kwaliteiten. Vanuit een recent ingestelde werkgroep denken de GMR’en mee; ze hebben bovendien adviesrecht. Net als de RvT denkt de GMR dat het een hele klus wordt, omdat er tussen OPSPOOR en SKOP veel verschillen zijn in medezeggenschap, cao en andere belangrijke zaken. Ook benadrukt de GMR dat de onderwijskwaliteit bij OPSPOOR op de eerste plaats moet staan.
Op dit moment bekijkt adviesbureau Van Doorne of er vervolgstappen gezet kunnen worden. Is dat het geval, dan komt het CvB terug bij de GMR voor advies.

Professionalisering GMR


Zoals u in ons jaarverslag 2017-2018 kunt lezen, willen wij als GMR meer kennis opdoen en elkaar beter vinden op elkaars sterke punten. In dat licht heeft de GMR op 26 november een bijeenkomst Versterking medezeg-genschap gevolgd, samen met het CvB. We bestudeer-den o.a. enkele wetteksten met de bedoeling de positie van de GMR binnen de medezeggenschap uit te werken.

DEEL DEZE MAILING

 

INSTEMMING
EN ADVIES


18 september 2018

Instemming met beleidsstukken m.b.t de opzet van de Interne Begeleiding binnen OPSPOOR


Intentieverklaring onderzoek samenwerking met SKOP

Privacyreglement van OPSPOOR – aangeboden aan de GMR


11 december 2018

Begroting 2019 (positief advies)
Privacybeleid besproken aan de hand van vragen en opmerkingen vanuit de GMR
15 januari 2019

GMR-reglementen geaccordeerd door CvB


Beleidsstuk Privacy (aangehouden; er komt een herziene versie waarin opmerkingen GMR zijn verwerkt)


Beleidsstuk Mobiliteit (aangehouden; er komt een herziene versie waarin opmerkingen GMR zijn verwerkt)

 

12 februari
GMR Extra

20 maart
Achterbanbijeenkomst 
9 april
GMR-vergadering  

Notulen van de GMR-vergaderingen zijn te vinden op www.opspoor.nl onder het kopje GMR.


OP DE AGENDA

Privacybeleid
Mobiliteit
Monitoring kwaliteitszorg wordt gemonitord
Uitstel functiemix
Vacatures
Cursus GMR Team Taak Volwassenheid

Vragen over of input voor deze onderwerpen? Neem contact op met de GMR-clustercontact-persoon. Of mail naar info.gmr@opspoor.nl.


VACATURES

Er zijn nog steeds vacatures in de SPOOR-geleding. We zoeken twee personeelsleden en twee ouders. Komt u de GMR versterken?

Copyright © 2019 GMR OPSO-SPOOR. Alle rechten voorbehouden.