Passend onderwijs

Uitdaging en ondersteuning op maat

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Reguliere en speciale scholen werken voor de uitvoering en bekostiging van Passend onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. In de regio Waterland is dat Samenwerkingsverband Waterland en voor Oostzaan en Wormer is dat  SWV Primair Onderwijs Zaanstreek

Hoe werkt het tijdens aanmelding van uw kind?
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit direct bij de aanmelding aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Binnen 6 weken nadat uw kind is ingeschreven, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor uw kind vast. De school voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg met u. Daarnaast kan de school informatie gebruiken over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school spreekt met u, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als ze voldoende informatie heeft, stelt de school het ontwikkelingsperspectief van uw kind op waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen.

In principe wordt uw kind geplaatst op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning. Als betreffende school de benodigde ondersteuning niet bieden dan wordt er binnen het samenwerkingsverband met de ouders gezocht naar een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs die de noodzakelijke ondersteuning wel kan bieden.

Hoe werkt het tijdens de schoolperiode van uw kind?
De leerkracht van uw kind probeert het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van uw kind en dat lukt vaak goed. Ook als uw kind extra 'lichte' ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider van de school kan ondersteuning organiseren. Denk aan hulpmiddelen voor een kind met dyslexie of een training om faalangst te verminderen. Dit valt allemaal onder 'basisondersteuning'.
Is extra ondersteuning nodig? Dan vullen de leerkracht en intern begeleider samen met u het zogenaamde groeidocument in.
U brengt samen in kaart welke ondersteuning past bij uw kind. Uw kind krijgt vervolgens het meest passende maatwerkarrangement, in de eigen basisschool.

Heeft uw kind meer nodig? Dan kan het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passender zijn. Uw kind heeft hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Daarmee krijgt uw kind een specialistisch arrangement, met afspraken over de duur.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid van uw kind?
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Onze scholen zetten zich steeds sterker in om kinderen met een meer dan gemiddelde intelligentie vroeg en goed te signaleren. Onze opdracht is dan om uitdagend onderwijs te bieden waardoor hun talent en aanleg tot bloei komt. Zo wordt voorkomen dat een kind zich gaat vervelen, onderpresteren of zelfs ongewenst gedrag gaat vertonen.

In het kader van passend onderwijs werken alle basisscholen van OPSPOOR aan een duidelijke aanpak. Elke school wordt daarbij begeleid door gespecialiseerde leerkrachten op dit vlak. Deze specifieke begeleiding heet Laika. Daarnaast is er een extra onderwijsaanbod ontwikkeld: Vostok. Hier wordt een dagdeel per week onderwijs gegeven speciaal gericht op leerlingen uit de groepen 5-8 die extra uitdaging en ondersteuning krijgen op hun eigen school maar voor wie dat niet genoeg is . Deze lessen worden door gespecialiseerde leerkrachten verzorgd. Alle informatie vindt u in de Vostok gids.

Laika en Vostok zijn ontwikkeld naar ideeën van OPSPOOR. In het SWV Waterland wordt daarvan op scholen gebruik gemaakt. Uitgebreidere informatie vindt u op deze website:https://www.swvwaterland.nl/inhoud/hoogbegaafdheid. Voor onze scholen in Oostzaan en Wormer zijn ze door OPSPOOR zelf georganiseerd.

Hoe werkt het als u en uw kind net in Nederland wonen?
Kinderen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, kunnen meestal niet meteen naar een Nederlandse basisschool. Daarom gaan zij één schooljaar naar de Schakelklas. Zij krijgen in dat schooljaar intensieve begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal. Zij leren Nederlands spreken, lezen en schrijven. Ook wordt er aandacht besteed aan kennismaking met de Nederlandse cultuur en de school- en leefomgeving. Na een jaar in de Schakelklas gaan de kinderen naar de basisschool bij hen in de buurt.

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen