Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de tijdelijke vacature- en investeringsstop van OPSPOOR. Daarnaast is deze pagina bedoeld om u meer inzicht te geven in hoe we als organisatie met de uitdagingen waar we op dit moment voor staan omgaan. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld zodat u goed wordt meegenomen in dit proces.


FINANCIňN
 • Hoe is de financiŽle situatie ontstaan?
Dit is tweeledig:
 1. Er is in het schooljaar 2022-2023 te veel geld uitgegeven. Dit komt door een fout in de begroting. We hebben een bepaald bedrag (werkdrukmiddelen) dat we vanuit het Rijk ontvangen dubbel opgenomen in de begroting. Dit geld is besteed in het onderwijs. Echter geeft dit een tekort in het resultaat.
 2. Hiernaast hebben we op subsidiegelden (o.a. NPO) meer formatie ingezet dan was voorzien. Dit (circa €2.000.000,-) dekken we vanuit de NPO bestemmingsreserve die we nog in 2024 hebben.
Het eerste element heeft voor een tekort gezorgd. Samen met het tweede element heeft dit als gevolg dat we strak moeten sturen op de formatie. Vandaar de vacaturestop. De extra formatie die hierdoor is ingezet is ten goede gekomen aan de leerlingen.

In de jaarrekening van afgelopen jaar was reeds een tekort zichtbaar. Was er toen al een probleem?
Nee, OPSPOOR heeft altijd een goede reservepositie gehad.

Moet OPSPOOR deze achterstand wegwerken?
Nee, het tekort wordt opgevangen door de financiŽle reserve die OPSPOOR in het verleden heeft opgebouwd.

Wanneer is het tekort ontdekt?
De gevolgen van de dubbele werkdrukmiddelen werden voor het eerst zichtbaar tijdens het begrotingsproces 2024 en de realisatie van 2023.

Is er geen tussentijdse controle geweest?
Er is, zoals elk jaar, een tussentijdse controle geweest. Echter kunnen we nu constateren dat dit niet voldoende was.

Hoe groot is het financiŽle tekort?
De dubbele werkdrukgelden bedragen 2,1 miljoen. Zoals aangegeven is er voor de extra formatie die is ingezet ten laste van subsidiegeld dekking vanuit de resterende bestemmingsreserve NPO.

Hoe ziet het financiŽle herstel eruit?
Dit herstel bestaat uit vijf lijnen:
 1. Zorgen dat het probleem niet groter wordt: vacature- en investeringsstop.
 2. Formatie schooljaar 2024-2025 binnen het daarvoor geldende budget vanuit de overheid brengen. We gaan terug naar een bezetting op de scholen die past bij de bekostiging die daarvoor vanuit het Rijk beschikbaar is.
 3. Eind schooljaar 2024-2025 moeten de NPO subsidiegelden besteed zijn. Daarbij houden we rekening met het feit dat we in 2023 meer besteed hebben dan gepland. Deze afbouw van de NPO subsidiegelden is conform beleid van de overheid.
 4. Het tekort over 2023 wordt opgevangen in de reserves.
 5. Verbetering financial control.


GEVOLGEN

Wat betekent dit voor de medewerkers?
We kunnen gewoon aan onze financiŽle verplichtingen blijven voldoen en er zullen geen vaste contracten worden beŽindigd als gevolg van deze situatie. Wel zullen onze medewerkers merken dat er een investeringsstop is. De afgelopen jaren hebben we immers extra geld uit kunnen geven aan ondersteuning en investeringen, maar nu gaan we terug naar de situatie zoals deze voor de coronaperiode was.

Gaan er mogelijk gedwongen ontslagen vallen?
Nee. Wel kan het zo zijn dat medewerkers, indien nodig, op andere locaties worden ingezet. Dit gaat altijd in overleg met de medewerker. †

Wat zijn de consequenties voor mensen met een tijdelijk contract?
We benaderen dit op een aantal manieren:
 1. We hebben ieder jaar te maken met natuurlijk verloop. We vervullen de vacatureruimte die hierdoor ontstaat met al binnen OPSPOOR aanwezige medewerkers die aangenomen zijn op NPO gelden. †
 2. We richten een vervangingspool in (formatie bij ziekte en zeer) en geven bestaand personeel de mogelijkheid daarop ingezet te worden.
 3. We hebben nog een restant bestemmingsreserve NPO waarop personeel kan worden ingezet.
 4. Het laten aflopen van tijdelijke contracten voor personeel dat hier geen gebruik van wil maken of hiervoor niet gekwalificeerd is.
Wat zijn de consequenties voor studenten?
We blijven studenten opleiden. Lopende overeenkomsten blijven bestaan en nieuwe overeenkomsten worden gedaan op basis van vraag en afspraken die we in het verleden hebben gemaakt.

Wat zijn de consequenties van een investeringsstop?
Er is de afgelopen jaren veel in scholen, materialen en medewerkers geÔnvesteerd. De tijdelijke investeringsstop is geen inbreuk op de kwaliteit en voorzieningen zoals we die kennen. We zullen kritisch kijken naar welke investeringen daarbovenop wel of niet noodzakelijk zijn of kunnen worden uitgesteld. Uiteraard wordt het onderhoud op de scholen gewoon volgens ons meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd.

Hoe zit het met de nieuwbouw van de scholen?
Het geld dat nodig is om een nieuwe school te bouwen, wordt door gemeenten ter beschikking gesteld. De huidige situatie heeft geen invloed op uitbreidings- of nieuwbouwplannen.


ZORGEN

Is er begrip voor de zorgen van medewerkers?
Wij hebben uiteraard begrip voor de zorgen van onze medewerkers en vinden het ook erg vervelend dat wij deze tijdelijke maatregelen moeten nemen. Wij voelen ons verbonden met en verantwoordelijk voor alle OPSPOOR-medewerkers. Daarom proberen we ook zo veel mogelijk mensen duurzaam aan ons te verbinden.

Moeten ouders ongerust zijn?
Onze hoogste prioriteit is en blijft dat de kwaliteit van ons onderwijs goed blijft. Dat gaat boven alles. Klassen blijven bezet en het door de overheid beschikbaar gestelde geld wordt daartoe volledig ingezet in onderwijs.

Hoe borgt OPSPOOR de kwaliteit van het onderwijs?
De kwaliteit van onderwijs heeft voor ons de hoogste prioriteit. Goed onderwijs voor elk kind staat bij OPSPOOR altijd centraal. We hebben de afgelopen jaren heel veel ingezet op scholing en ontwikkeling, zowel voor bestaande als voor nieuwe medewerkers. Al deze kennis en expertise blijft binnen de organisatie.

Tijdens de achterbanbijeenkomst van de GMR zou onder andere een stelling over een 4-daagse schoolweek aan bod komen. Is dat een maatregel die het College van Bestuur wilde treffen vanuit de huidige situatie? †
Nee en het College van Bestuur overweegt ook niet een dergelijke maatregel. De stelling was puur bedoeld om te peilen hoe ouders en personeel daarover denken gelet op de landelijke discussie die hierover is.


TOEKOMST

Welke stappen gaat OPSPOOR nemen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen?
We zijn nu bezig met een uitgebreide analyse en zijn tot de conclusie gekomen dat we een aantal zaken anders moeten gaan organiseren.

Binnen welk tijdsbestek zijn de financiŽn van OPSPOOR weer op orde?
We houden de vinger aan de pols hoe het formatieproces verloopt en wat de gevolgen zijn. Zodra er ruimte is, wordt de vacature- en investeringsstop opgeheven. Naar verwachting is dat uiterlijk tot einde schooljaar (2024-2025).


COMMUNICATIE

Hoe worden medewerkers en ouders op de hoogte gehouden van de stappen die op weg naar financieel herstel worden genomen?
Het College van Bestuur heeft op 10 en 11 april overleg gehad met alle scholen. In de week van 16 april wordt er meer bekend over de formatie voor het nieuwe schooljaar 2024-2025. Dan is duidelijk of en met welke medewerkers we herplaatstingsgesprekken moeten voeren en of we dan nog afscheid moeten nemen van tijdelijke medewerkers die op tijdelijk geld zijn aangenomen, of dat we alsnog moeten werven. Om de periode van onzekerheid zo kort als mogelijk te houden is het streven dit proces voor de meivakantie af te ronden.
Deze veelgestelde vragen pagina wordt regelmatig geŁpdatet om zo alle betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken.†

Wat moet ik doen als ik aanvullende vragen heb?
Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over het proces en de stappen die worden genomen. Heeft u nog een vraag en kunt u het antwoord niet op deze pagina vinden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via: bestuur@opspoor.nl.

OVERIG

Is er overleg geweest met de Algemene Onderwijsbond (AOb)?
Het College van Bestuur heeft onlangs een overleg gehad met een afvaardiging van de Algemene Onderwijsbond. Naar aanleiding van dit overleg heeft de AOb deze nieuwsbrief richting de leden gestuurd.†

Zijn er meer schoolbesturen in Nederland die na het beŽindigen van de NPO-gelden terug moeten naar de situatie zoals deze voor de extra coronaondersteuning was?
Ja, OPSPOOR is hierin niet alleen. Zie ook de artikelen op de websites van Het Parool, NOS†en NH Nieuws.†

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel ťcht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam